19181102 Itä-Savo

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Itä-Savo 02.11.1918

Vartiotoiminta Kaakkois-rajalla

  • Kannaksen kahdeksan kuntaa erotetaan erilliseksi raja-alueeksi, joka on täydellisen sotilasylivallan alainen.
  • Sota-asiain toimituskunnan esittelyssä vahvisti senaatti tiistaina asetuksen Viipurin läänistä väliaikai-sesti erotettavasta ja alempana lähemmin määritellyistä asioista sotilashallinnon alaiseksi asetettavasta raja-alueesta sekä samoin rajamaan komendantin viraston muodostamisesta ja toimivallasta.
  • Sotilashallinnon alaiseksi erotetaan Wiipurin läänissä erikoinen raja-alue, Suomen ja Venäjän rajamaa, joka käsittää Raudun, Metsäpirtin, Kivennavan, Terijoen ja Uudenkirkon, Kuolemajärven, Koiviston ja Muolaan pitäjät. Alueen hallinto uskotaan tässä asetuksessa mainituissa asioissa yleiseskunnan kolmanteen osastoon kuuluvalle Suomen ja Venäjän rajamaan komendantille, jonka viraston asemapaikkana on Terijoki. Rajamaan komendanttiviraston muodostavat senaatin sota-asiaintoimituskunnan nimittämä rajamaan komendantti sekä tämän itsensä valitsema tarpeellinen määrä apulaisia ja kansliahenkilökunta. Kaikista nimittämistään apulaisista, joille rajamaan-komendantti siirtää osan päätösvallastaan, on hänen vahvistusta varten viipymättä ilmoitettava yleisesikunnan kolmannelle osastolle, samoin kuin näiden tehtävistä. Kansliahenkilökunnan ja käskyläisten luvun sekä niiden tehtävät päättää rajamaan komendantti yksin. Viraston kokonaismenoarvion esittää senaatille yleisesikunnan kolmas osasto.
  • Rajamaan komendantin velvollisuutena on ylläpitää järjestystä ja valvoa turvallisuutta rajalla ja rajamaassa, eritoten estämällä valtakunnalle vaarallisia henkilöitä kulkemasta rajan yli sekä oleskelemasta rajamaassa, ynnä ehkäissemällä salakuljetusta, lainvastaista keinottelua, maalle vahingollista puhelinkeskustelua, kokouksenpitoa, yhdistysten ja seurain toimintaa ja kaikea Suomen valtiollista tai sotilaallista asemaa vahingoittavaa toimintaa, niinkuin vakoilua ja Suomen itsenäisyyttä kohtaan kohdistettua yllytystä. Erityisesti tulee rajamaan komendantin silmälläpitää rajamaassa oleskelevia ulkomaalaisia ja vallankumoukseen taipuvaisia kotimaisia aineksia sekä mahdollisuuden mukaan toimia ulko-maalaisten siirtämiseksi kotimaahansa. Rajamaan komendantin on valvottava ja vastattava että kaikki hallituksen määräykset tulevat rajamaassa viipymättä toimeenpannuiksi ja tarkoin noudatetuiksi. Voidakseen täyttää määritellyt velvollisuutensa on rajamaan komendantilla alueellaan oikeus järjestää suomalaisten ja ulkomaalaisten passiolot, passientarkastus, oleskelu- ja matkustus- ynnä aseenkanto- ja liikkumisluvat tarkoitusta vastaavalle kannalle, määrätä korkeintaan 500 metrin laajuinen ala pitkin maarajaa ja merenrantaa jokaisesta asukkaasta ja kulkijasta tyhjennettäväksi, hajoitaa kokouksia, kiel-tää seurain ja yhdistysten toimintaa estää painotuotteiden levittäminen sekä puhelinkeskustelut, ynnä antaa näistä sekä kirjeitten ja sähkösanomain kuljetuksesta ja tarkastuksesta tarpeellisia ohjauksia, valvoa tullitarkastusta, toimituttaa siinä takavarikonottoja. Määrätä kalastuspaikat ja ajat sekä antaa niistä samoin kuin veneitten tulo ja lähtöaikaa ja paikkaa koskevia määräyksiä, hylätä muualla annetun passin voimassaolo, toimittaa kotietsintöjä ja vangitsemisia, karkoittaa vaaralliset henkilöt rajamaasta ja antaa hätätilasta lupia Suomen ja Venäjän rajan ylikulkuun.
  • Rajakomendaatti on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toimenpiteistään yleisesikunnan kolmannelle osastolle sekä asianomaiselle senaatin toimituskuskunnalla ynnä läänin maaherralle.
  • Yllä määriteltyjä asioita ja toimenpiteitä varten ovat rajamaan poliisiviranomaiset sekä suojeluskunnat, rajamaan tulli-, sähkölennätin-, rautatie-, satama-, kalastus-, metsänhoito- sekä kunnalliset viranomaiset velvolliset antamaan virka-apua.
  • Rajamaan komendantin täytettäväksi asetetaan riittävä määrä rajavartiosotilaita.
  • Tämä asetus on voimassa, siksi kunnes toisin määrätään, ei kuitenkaan pitemmäksi aikaa kuin kesäkuun ensimmäiseen päivään v 1919.
Henkilökohtaiset työkalut